Christus Rex

Djelovanje Duha Svetoga u nama po MarijiKroz sakrament potvrde primamo puninu darova Duha Svetoga i On sam ispunjava naše duše i osvjetljava ih ognjem svoje ljubavi, čineći nas dionicima ljubavi kojom Bog sebe ljubi u otajstvu Presvetoga Trojstva. Prema sv. Grignionu de Montfortu (Prava pobožnost prema Blaženoj Djevici Mariji, br. 20), Duh Sveti postaje plodonosan u Mariji i proizvodi svoja remek-djela samo u njoj i kroz nju (sveto čovječanstvo našega Gospodina, posvećenje duša). Ona je na Pedesetnicu usred apostola te im se prema drevnoj predaji po njoj daju darovi Duha Svetoga. Naša Pedesetnica je primanje sakramenta potvrde i darovi Duha Svetoga daju se samo po njoj (kao i sve druge milosti).

Duboki razlog za ovo djelovanje Duha Svetoga u Mariji i po Mariji leži u samom Njegovom odnosu s njome. Crkveni oci nazivaju je sacrarium Spiritus Sancti (svetište Duha Svetoga); još od srednjega vijeka ona se obično priziva kao zaručnica Duha Svetoga. Duh Sveti je dar Oca i Sina. Sveti Toma objašnjava da Bog stvorenju želi dati sebe koliko god može. Taj dar je sam Duh Sveti. Međutim, nakon istočnoga grijeha zapreka se nalazi u samoj posudi koja je manje ili više zapriječena stvarnim grijesima i ranama istočnoga grijeha. Samo jednom u cijeloj povijesti čovječanstva je donum Dei altissimi (dar višnjega Boga) bio u potpunosti primljen te nije naišao na nikakvu zapreku. Samo jednom je primljen bez i najmanjeg oklijevanja, jer samo jedanput Sveti Duh pronalazi posudu u koju ulazi da je potpuno čista i neokaljana.

Drugim riječima, u cijeloj povijesti je samo dušu Bezgrješne Duh Sveti mogao potpuno preobraziti na takav način da je ona bila i jest potpuno predana Njegovoj volji i nadahnućima. Stoga su sve njezine misli, riječi, djela na neki način više misli, riječi i djela Duha Svetoga nego njezina vlastita. Ona nikada neće misliti ni na što drugo osim na ono što je Duh Sveti čini da misli, ona će govoriti samo Božje riječi itd. Ona je na neki način vidljiva prisutnost Duha Svetoga u svijetu, Njegovo svetište, Njegovo svetohranište, Njegova zaručnica. Njezina se veličina sastoji u činjenici da je Marijina ljudska osoba, kći sv. Ane i sv. Joakima, od svoga Bezgrešnoga Začeća tako intimno povezana s trećom osobom Presvetoga Trojstva da je ona više prisutnost Duha Svetoga u svijetu negoli je sama prisutna.

Zaključno: gdje je Marija, tu je Duh Sveti. Duh Sveti je na zemlji ondje gdje je Marija. Stoga će nas u onoj mjeri u kojoj smo posvećeni Bezgrješnoj, Duh Sveti zahvatiti svojim darovima i učiniti da neizrecivi pečat sakramenta potvrde procvjeta.

Izvor: fsspx.news

Arhiva bloga

Glasnik: