Christus Rex

Osnovne upute za ministranteU nastavku donosimo upute za ministrante koje se koriste u Austrijskom distriktu Bratstva. One sadrže poučna objašnjenja o nekim osnovnim liturgijskim pojmovima koja će zasigurno biti od opće koristi.

1. Što je potrebno za ispravno držanje ministranta?
1. uspravno stajati (ne oslanjati se na jednu nogu!),
2. mirno hodati (koračati),
3. uspravno poklecati,
4. ispravni nakloni,
5. pobožno činiti znak križa,
6. držati lijepo sklopljene ruke,
7. lijepo pokleknuti i ustati,
8. ispravno se okretati.

2. Što treba upamtiti kod hodanja?
Treba upamtiti da se kod ministriranja nikada ne hoda (prave koraci) unatrag ni u stranu.

3. Što je poklecanje?
Poklecanje je izvanjski znak klanjanja Bogu.

4. Na što treba obratiti pažnju kod poklecanja?
Kod poklecanja treba obratiti pažnju na sljedeće:
a) držati tijelo uspravno (desno koljeno treba biti do lijeve pete)
b) ne se podupirati rukama o koljeno
c) pogled usmjeren prema svetohraništu ili oltarnome križu
d) dušom smo usmjereni prema Spasitelju

5. Kada se pravi jednostavno poklecanje (desnim koljenom)?
Jednostavno poklecanje pravi se:
a) pred svakim oltarom na kome je pohranjeno Presveto
b) kada svećenik poklekne kod Graduala ili Evanđelja
c) kadgod se dođe do sredine oltara tijekom sv. Mise

6. Kada se pravi dvostruko poklecanje?
a) kadgod se ulazi ili izlazi iz crkve ili kapele u kojoj je izloženo Presveto
b) kadgod se dođe do oltara na kome se tog trena podjeljuje sv. Pričest

7. Što posebno treba izbjegavati kod Confiteora?
Kod Confiteora posebno treba izbjegavati da se stavljaju glava i ruke na tlo ili da ministranti gledaju jedan u drugoga.

8. Na što treba obratiti pozornost kod zvonjenja?
Na zvonjenja treba paziti da to bude dostojanstveno i ne preglasno (zvono nije igračka!).

9. Kada ministrant pravi mali znak križa?
Mali znak križa pravi se samo za početak glavnoga i posljednjega evanđelja. Inače se uvijek pravi veliki znak križa (od čela do prsiju).

10. Što znači mali znak križa?
Mali znak križa znači da Radosnu vijest:
1. razumom vjerujem
2. ustima ispovijedam
3. u srcu čuvam.

11. Kako ministrant čini veliki znak križa?
Ministrant čini veliki znak križa od čela do prsa i od lijevoga do desnoga ramena.

12. Što znači veliki znak križa?
Veliki znak križa znači da ja cijeli pripadam Kristu Gospodinu.

13. Na što treba obratiti pažnju kod poklecanja i ustajanja kod oltara?
Kod poklecanja i ustajanja kod oltara treba posebno obratiti pažnju da se ne okrećemo gornjim dijelom tijela. Između poklecanja i prije nego što se klekne na pod treba jedan trenutak stojeći zastati.

14. Kako treba lijepo sklopiti ruke?
Ruke su lijepo sklopljene tako:
a) da se drže ispred prsiju,
b) da su cijeli dlanovi spojeni,
c) da su ruke usmjerene koso prema gore,
d) da je desni palac sklopljen preko lijevoga.

15. Što označuje udaranje u prsa?
Udaranjem u prsa želimo izraziti da smo bijedni grešnici.

16. Kako ministrant pozdravlja kada ulazi u sakristiju i kada iz nje izlazi?
Ministrant kada ulazi i izlazi iz sakristije pozdravlja kršćanskim pozdravom: ,,Hvaljen Isus i Marija!“.

17. Što ministrant treba moliti prije i nakon svete Mise?
Prije i nakon svete Mise ministrant treba izmoliti pripravne molitve i molitve zahvale za sv. Misu.

18. Što je u sakristiji zabranjeno?
U sakristiji je zabranjeno svaki smijeh, igra i glasni razgovor. Ono što treba nekome reći ili ga pitati, treba učiniti što je moguće tiše. Sakristija je dio posvećenoga Božjega mjesta.

19. Koja je najodličnija služba ministranta?
Najodličnija služba ministranta je posluživati kod svete Mise.

20. Što se događa u svetoj Misi?
U svetoj Misi se obnavlja Žrtva Isusa Krista na Križu.

21. Od kojih dijelova se sveta Misa sastoji?
Sveta Misa se sastoji od uvodnoga dijela (Misa katekumena) i žrtvenoga dijela (Misa vjernih).

22. Kako je podijeljen uvodni dio?
Uvodni dio sastoji se od molitvene službe i službe čitanja.

23. Tko se kome obraća u molitvenoj službi?
U molitvenoj službi svećenik se obraća Bogu u ime zajednice.

24. Tko se kome obraća u službi čitanja?
U službi čitanja se Bog obraća zajednici putem svećenika.

25. Kako je podijeljen žrtveni dio?
Žrtveni dio se dijeli na:
- pripravu žrtve – prikazanje
- žrtveni čin – pretvorba
- žrtvenu gozbu – sveta Pričest

26. Što se događa kod priprave žrtve?
Kod priprave žrtve se žrtveni darovi, kruh i vino, donose na oltar.

27. O čemu trebam razmišljati kod priprave žrtve?
Kod priprave žrtve trebam razmišljati da zajedno sa žrtvenim darovima želim Bogu darovati svoju dušu.

28. Što se događa kod žrtvenoga čina?
Kod žrtvenoga čina se kruh i vino pretvaraju u Tijelo i Krv Isusa Krista te se tako Krist prikazuje nebeskome Ocu.

29. Što trebam činiti kod žrtvenoga čina?
Kod žrtvenoga čina trebam se Kristu prisutnome na oltaru klanjati i duhovno ga prikazati nebeskome Ocu.

30. Što se događa kod žrtvene gozbe?
Kod žrtvene gozbe svećenik prima Gospodinovo Tijelo i Krv te podjeljuje i vjernicima Gospodinovo Tijelo i Krv kao hranu.

31. Što trebam činiti kod žrtvene gozbe?
Kod žrtvene gozbe trebam uvijek kada sam za to pripravljen primiti Gospodinovo Tijelo.


32. Što pripada svećenikovom misnom ruhu?
Svećenikovom misnom ruhu pripada:
1. humeral ili amikt (bijelo platno koje se stavlja oko vrata)
2. alba (dugačka, bijela haljina)
3. cingulum (pojas)
4. manipul (na lijevoj ruci)
5. štola (ruho u obliku dugačke, široke trake što se stavlja preko vrata)
6. misnica ili kazula.

33. Koje su boje svećeničkoga ruha?
Boje svećeničkoga ruha su, ovisno o blagdanima: bijela, crvena, zelena, ljubičasta i crna.

34. Kada je boja misnoga ruha bijela?
Boja misnoga ruha je bijela:
- na Gospodnje blagdane
- na Gospine blagdane
- na blagdane svih svetaca koji nisu mučenici (boja radosti)

35. Kada je boja misnoga ruha crvena?
Boja misnoga ruha je crvena:
- na blagdane oruđa Muke Kristove
- na Misama na čast Duha Svetoga
- na blagdane mučenika (boja ljubavi)

36. Kada je boja misnoga ruha zelena?
Boja misnoga ruha je zelena:
- na sve nedjelje kroz godinu – nakon Bogojavljenja i Duhova (boja nade)

37. Kada je boja misnoga ruha ljubičasta?
Boja misnoga ruha je ljubičasta:
- u došašću i korizmi (boja pokore)

38. Kada je boja misnoga ruha crna?
Boja misnoga ruha je crna:
- na Veliki petak i na svim pokojničkim (rekvijem) Misama (boja žalosti)

39. Što sve spada u sveto posuđe?
Sveto posuđe je:
- kalež
- ciborij (čestičnjak)
- monstranca (pokaznica)


40. Kako se priprema kalež?
Za pripravu kaleža treba:
1. kalež,
2. plitica (patena),
3. kaležnjak (purifikator),
4. pala (četvrtasto tvrdo pokrivalo za kalež),
5. burza (u boji misnoga ruha), u koju se stavlja,
6. tjelesnik (korporal) – platno na koje se za vrijeme Mise stavljaju hostija i kalež,
7. veo za kalež (pokrivalo za kalež u boji misnoga ruha).

Arhiva bloga

Glasnik: