Christus Rex

Je li Marijina supatnja kao žrtva uzrokovala naše spasenje?

Slikar je Blaženu Djevicu stavio u isti položaj kao i njezina božanskoga Sina kako bi pokazao njihovo sjedinjenje u žrtvi

M
ajka Božja doista je zaslužila naše spasenje kako je naučavao papa sv. Pio X., a svojom je patnjom sudjelovala u zadovoljštini za naše grijehe.
Nastavljajući usporedbu s Kristovom Mukom, sljedeće istraživanje ispituje je li Marijina supatnja bila prava žrtva. 

Postoje dva naučiteljska teksta, dva papinska teksta koji to sugeriraju. Lav XIII. u svojoj enciklici Jucunda semper, jednoj od brojnih enciklika posvećenih svetoj Krunici, kaže nam: Marija je „u čudu ljubavi, da nas primi kao svoje sinove, velikodušno prinijela Božanskoj Pravdi svojega vlastitoga Sina, i umrla je s Njim u svom srcu, probodena mačem žalosti.” 

Sv. Pio X. je u enciklici Ad diem illum povodom 50. obljetnice proglašenja dogme o Bezgrešnomu Začeću napisao: „Štoviše, nije samo bila povlastica Presvete Majke da tvari Svoga tijela opskrbi jedinorođenoga Sina Božjega, koji se trebao roditi s ljudskim udovima (sv. Beda Časni, L. Iv. u Luc. xl.), tvari kojom bi trebalo pripremiti Žrtvu za spas ljudi; nego Joj je pripadala i služba njegovanja i hranjenja te žrtve, te u određeno vrijeme prinošenje Njega kao žrtve.” 

Što žrtva mora uključivati? 

-- Osobu koja prikazuje – i točnije, koja prinosi žrtvu. 
-- Prikazanu stvar – koja se žrtvuje. 
-- Osobu kojoj se prinosi žrtva. 
-- Svrhu ovoga prikazanja, njen razlog. 

Može se reći da Blažena Djevica uzrokuje naše spasenje na način žrtvovanja ako stoji na strani žrtve ili svećenika, odnosno ako na bilo koji način sudjeluje u ulozi jednoga ili drugoga, u žrtvi Križa koja uzrokuje naše spasenje. 

Uloga Majke Božje u Kristovoj žrtvi 

-- Je li Majka Božja žrtva u žrtvi Križa? 

* Što se tiče vanjske žrtve, u pravom smislu riječi, mora se reći da je Krist jedinstvena žrtva. 

* Što se tiče žrtve u širemu i unutarnjemu smislu, drugim riječima, kreposnih sklonosti koje izražavaju čin žrtve, svatko tko ima te sklonosti je na neki način žrtva. To je slučaj kod Gospe. U skladu s time, ona ima i svoj „vlastiti križ” -  to da je Krista kao Njegova Majka, predala da pati. 

-- Je li Majka Božja prinijela žrtvu Križa? 

* Svećenik na Kalvariji je sam Isus Krist: On je onaj koji je žrtvovan jer On je taj koji predaje svoj život. Za Gospu to nije slučaj. 

* Oni koji sudjeluju u prinošenju žrtve sudjeluju u žrtvi uz svećenika; to je slučaj s Djevicom, koja je pripremila tvar  za žrtvu. Ona je jedinstvena po tome što je stvar žrtvovanja nešto od nje same, njezin Sin, i što je žrtvu omogućila svojim Fiatom (Neka mi bude). 

* Oni koji se sjedinjuju s nakanom žrtve na neki način sudjeluju sa svećeništvom: to je slučaj s Gospom više nego s bilo kim drugim. Ta je nakana kvalitativno veća od svake krštene osobe jer Majka Božja s pravom brine da se svi ljudi spase, budući da su potencijalni udovi Njezina Sina. 

Koliko po svojoj nakani, tako i po majčinstvu, Djevica je na žrtveni način sjedinjena s Mukom svojega božanskoga Sina, na vrlo poseban i jedinstven način, kroz svoju supatnju koja je prava žrtva.

Izvor: fsspx.news

Arhiva bloga

Glasnik: