Christus Rex

Misni obrazac za blagdan sv. JeronimaBogatstvo rimske liturgije izraženo je među ostalim i u posebnostima misnih obrazaca pojedinih blagdana. Tako je blagdan sv. Jeronima koji pada na današnji dan (30. rujna) pored onog općeg misnog obrasca koji nalazimo u Rimskom misalu, imao i poseban obrazac koji se upotrebljavao u našim biskupijama u Dalmaciji. On ima s općim misnim obrascem zajedničku samo zbornu molitvu i evanđelje, dok su ostali misni tekstovi različiti. U nastavku donosimo njegov cjeloviti tekst s prijevodom.


Antiphona ad Introitum
Ulazna pjesma
Gaudeamus, et exultemus in Domino diem festum celebrantes sub honore beati Hieronymi Confessoris ac Doctoris Maximi, quia circumdedit eum Dominus diploide doctrinae, et imposuit capiti euis coronam honoris aeterni.
(Ps 46) Omnes gentes plaudite manibus: jubilate Deo in voce exultationis. Glória Patri, et Fílio, et Spirítui Sancto... Gaudeamus, et exultemus in Domino...
Radujmo se i kličimo u Gospodinu, slaveći blagdan u čast blaženoga Jeronima, ispovjednika i najvećega naučitelja, jer ga je Gospodin opasao odjećom nauka i stavio mu na glavu krunu časti vječne.
(Ps 46) Svi narodi, zaplješćite rukama, pokliknite Bogu glasom radosnim! Slava Ocu i Sinu... Radujmo se i kličimo u Gospodinu slaveći blagdan u čast blaženoga Jeronima...
Collecta
Zborna molitva
Deus, qui Ecclésiae tuae in exponéndis sacris Scriptúris beátum Hierónymum, Confessórem tuum, Doctórem máximum providére dignátus es: praesta, quaésumus; ut, eius suffragántibus méritis, quod ore simul et ópere dócuit, te adiuvánte, exercére valeámus. Per Dóminum nostrum Iesum Christum, Fílium tuum...
Bože, koji si se dostojao svojoj Crkvi dati blaženoga Jeronima, ispovjednika svoga, kao najvećeg naučitelja u tumačenju Svetoga pisma; daj nam posredovanjem njegovih zasluga da tvojom pomoću možemo vršiti ono što je on učio riječima i djelima. Po Gospodinu našemu Isusu Kristu, Sinu tvome...
Epistola
Poslanica
Eccl. 50. Ecce Doctor Maximus qui in vita sua suffulsit domum, et in diebus suis corroboravit templum. In diebus ipsius emanaverunt putei aquarum, et quasi mare adimpleti sunt supra modum. Qui curavit gentem suam, et liberavit eam a perditione: qui prævaluit amplificare civitatem, qui adeptus est gloriam in conversatione gentis: et ingressum domus et atrii amplificavit. Quasi stella matutina in medio nebulæ, et quasi luna plena, in diebus suis lucet: et quasi sol refulgens, sic ille effulsit in templo Dei. Quasi arcus refulgens inter nebulas gloriæ, et quasi flos rosarum in diebus vernis, et quasi lilia quæ sunt in transitu aquæ, et quasi thus redolens in diebus æstatis. Quasi ignis effulgens, et thus ardens in igne. Quasi vas auri solidum, ornatum omni lapide pretioso. Quasi oliva pullulans, et cypressus in altitudinem se extollens, in accipiendo ipsum stolam gloriæ, et vestiri eum in consummationem virtutis. Collaudabunt multi sapientiam ejus, et usque in sæculum non delebitur. Non recedet memoria ejus, et nomen ejus requiretur a generatione in generationem. Sapientiam ejus enarrabunt gentes, et laudem ejus enuntiabit Ecclesia.
Sir 50. Evo učitelja najvećega koji je popravio u svoje vrijeme kuću Božju i utvrdio u svoje dane hram. U dane njegove bilo je iskopano vodenište, kotlina, po veličini moru jednaka. On se je pobrinuo za narod svoj proti navali i oslobodio ga od propasti. On je uspio proširiti grad i postigao je slavu govoreći narodu, proširio je ulaz u dom i trijem. Sjao je u svojim danima kao danica među oblacima i kao pun mjesec. Kao Sunce kada sije, tako je on sjao u hramu Božjemu. Kao duga što se pojavi u oblacima, kao cvijet ružin u dane proljeća, kao ljiljani pokraj voda i kao mirisni tamjan u danima ljetnim. Kao blještava vatra i tamjan koji gori u vatri. Kao zlatna posuda u izvezenom radu, urešena svakovrsnim dragim kamenovima. Kao maslina što sja u plodovima i kao čempres što se vije do u oblake, kad bi on obukao odjeću slave i zaodjenuo se u puninu moći. Mnogi će slaviti njegovu mudrost, neće prestati dovijeka. Neće nestati njegova spomena i njegovo će se ime spominjati od naraštaja do naraštaja. O njegovoj mudrosti pripovijedat će narodi i njegovu će slavu naviještati Crkva.
Graduále + Allelúia
Gradual + Aleluja
Eccl. 44, 1. Laudemus virum gloriosum, et Parentem nostrum in generatione sua.
V. Eccl. 15. Aqua sapientiae salutaris potavit illum Dominus, et nomine aeterno haereditavit illum Alleluja, alleluja.
R. O Doctor optime, Ecclesiae sancte lumen, beate Hieronyme, divinae legis amator, deprecare pro nobis Filium Dei, alleluja.
Sir 44, 1. Hvalimo slavnoga muža i našega roditelja u svome pokoljenju.
V. Sir 15. Gospodin ga je pojio vodom spasonosne mudrosti i dao mu u baštinu ime vječno. Aleluja, aleluja.
R. O najbolji učitelju, svjetlo svete Crkve, blaženi Jeronime, ljubitelju božanskoga zakona, moli za nas Sina Božjega, aleluja.
Evangelium
Evanđelje
Mt 5, 13-19. Sequéntia sancti Evangélii secúndum Matthaéum. In illo témpore: Dixit Iesus discípulis suis: Vos estis sal terrae. Quod si sal evanúerit, in quo saliétur? Ad níhilum valet ultra, nisi ut mittátur foras, et conculcétur ab homínibus. Vos estis lux mundi. Non potest cívitas abscóndi supra montem pósita. Neque accéndunt lucérnam, et ponunt eam sub módio, sed super candelábrum, ut lúceat ómnibus qui in domo sunt. Sic lúceat lux vestra coram homínibus,ut vídeant ópera vestra bona, et gloríficent Patrem vestrum, qui in caelis est. Nolíte putáre, quóniam veni sólvere legem aut prophétas: non veni sólvere, sed adimplére. Amen quippe dico vobis, donec tránseat caelum et terra, iota unum aut unus apex non praeteríbit a lege, donec ómnia fiant. Qui ergo sólverit unum de mandátis istis mínimis, et docúerit sic hómines, mínimus vocábitur in regno caelórum: qui autem fécerit et docúerit, hic magnus vocábitur in regno caelórum.
Mt 5, 13-19. Slijedi sveto Evanđelje po Mateju. U ono vrijeme reče Isus svojim učenicima: Vi ste sol zemlje. Ako sol izvjetri, čim će se soliti? Za ništa više ne vrijedi, nego da se izbaci i da je ljudi pogaze. Vi ste svjetlo svijeta. Ne može se sakriti grad sazidan na gori. Niti se upaljuje svijeća i postavlja pod varićak, nego na svijećnjak da svijetli svima koji su u kući. Tako neka svijetli vaše svjetlo pred ljudima da vide vaša dobra djela i slave vašega nebeskog Oca. Nemojte misliti da sam došao ukinuti zakon ili proroke! Nisam došao ukinuti nego dopuniti. Zaista vam kažem, dok stoji nebo i zemlja, neće od zakona nestati ni jednog slova, niti jednog znaka, dok se sve ne ispuni. Tko, dakle, dokine jednu od ovih najmanjih zapovijedi i tako nauči ljude, bit će najmanji u kraljevstvu nebeskom. A tko bude vršio i naučavao, taj će biti velik u kraljevstvu nebeskom.
Antíphona ad offertórium
Prikazna pjesma
Prov. 4, 1. 11. Audite, filii, disciplinam patris, et attendite ut sciatis prudentiam. Viam sapientiae monstrabit vobis, ac ducet vos per semitas aequitatis.
Izr 4, 1. 11. Slušajte, djeco, opomenu očevu, pazite da se naučite mudrosti. Pokazat će vam put mudrosti, vodit će vas stazom pravednosti.
Secréta
Prikazna molitva
Sancti tui Hieronymi nobis, Dómine, pia non desit orátio: quae et múnera nostra concíliet; et tuam nobis indulgéntiam semper obtíneat. Per Dominum nostrum Iesum Christum...
Neka nam, Gospodine, pomogne pobožna molitva tvoga svetoga Jeronima i neka njegova molitva učini da ti naši darovi budu prijatni i isprosi nam oproštenje. Po Gospodinu našemu Isusu Kristu...
Antíphona ad communiónem
Pričesna pjesma
Eccl. 15, 5. In medio Ecclesiae aperuit os eius, et implevit eum Dominus spiritu sapientiae et intellectus. Novit doctrinam Altissimi, et erudivit canticum Domini.
Sir 15, 5. Usred Crkve otvorio je usta njegova i napunio ga Gospodin duhom mudrosti i razuma. Upoznao je nauk Svevišnjega i naučavao pjesmu Gospodnju.
Postcommúnio
Popričesna molitva
Ut nobis, Dómine, tua sacrifícia dent salútem: beátus Hieronymus confessor tuus et Doctor egrégius, precátor accédat. Per Dominum nostrum Iesum Christum...
Neka se zauzme za nas, molimo, Gospodine, blaženi Jeronim, tvoj ispovjednik i izvrsni naučitelj, da nam tvoje žrtve donesu spasenje. Po Gospodinu našemu Isusu Kristu...

Arhiva bloga

Glasnik: